Get Adobe Flash player

พัฒนาเว็ปไซต์

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

Best Practice 2558

S__4653074

From …KM forum Rajamangala University of Technology Lanna  3-5 February, 2016.

ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือระบบ OT ของสำนัก

ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือระบบ OT ของสำนัก เพิ่มเติมเชื่อมต่อ HRM เพื่อดึงข้อมูล เลขบัตรประชาชนและเลขบัญชีธนาคาร

arit_ot

พัฒนาเว็ป Decade 2

Picture 2015-01-10 10_52_13

 

ผู้พัฒนา : ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

พัฒนาเว็ปฝึกอบรม สพฐ. OBEC Network

Picture 2015-01-10 10_44_51

 

ผู้พัฒนา :  ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

พัฒนาเว็ปอธิการบดี มทร.พระนคร

Picture 2015-01-10 10_39_52

ผู้พัฒนา :  ปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

 

พัฒนาเว็ปพระนครเกมส์

Picture 2015-01-10 10_22_35

ผู้พัฒนาระบบ  :  ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล