Get Adobe Flash player

ระบบลาออนไลน์

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานลงไป โดยปกติจะมีแค่ความคิดเห็นของหัวหน้างาน และผู้ดูแลบุคลากรของหน่วยงาน ได้เพิ่มความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงไป เช่น ความคิดเห็นในการอนุมัติ ของ ผอ./คณะบดี โดยจะแสดงในหน้าใบลาดังภาพด้านล่าง

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะผูกติดข้อมูลการลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผ่านหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบน PC, Notebook หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport (Account ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายใน มทร.พระนคร)

LeaveOnline

เพิ่มเติมระบบลาออนไลน์ ให้สามารถแสดงผู้ที่ไม่ส่งใบลา

เพิ่มเติมระบบลาออนไลน์ให้สามารถแสดงผู้ที่ไม่ส่งใบลาจากระบบ เชื่อมกับระบบสแกนรายนิ้วมือเพื่อหาผู้ที่ไม่สแกนเข้างานหลังจากนั้นเช็คจากระบบ HRM เพื่อดูว่าเป็นวันหยุดหรือไม่ถ้าไม่เป็นวันหยุดจะทำการเชื่อมกับระบบลาเพื่อดีงข้อมูลการลา ถ้าไม่มีการลาจะถือว่าหยุดโดยไม่ส่งใบลา

ระบบลาออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

ระบบลาออนไลน์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร : http://203.158.144.140/arit_leave/

รายการแก้ไขส่วนใหญ่แก้ไข code และปรับปรุง theme ซึ่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหลักๆ ไม่รวมรายละเอียดย่อยๆสรุปได้ดังนี้

  • ปรับปรุง theme web ใหม่
  • ส่วนของประวัติการลา เนื่องจากของเก่าอ้างอิงปีงบปัจจุบันทำให้เวลาดูวันลาย้อนหลังไม่ถูกต้อง (ดึงปีงบของรายการที่ลา ไปค้นหาประวัติการลา)
  • ส่วนของผู้ดูแลสรุปยอดรวมปีงบและทำการค้นหาข้อมูล ตามปีงบ และประเภทข้าราชการ หรือลูกจ้างได้ สรุปยอดรวมลาพักร้อนดูย้อนหลังได้ว่าแต่ละปีใช้ไปเท่าใด (เชื่อมต่อ3 ระบบ HRM,Leave,OT)
  • ในหน้าพิมพ์รายงานการลาหรือหน้าแบบฟอร์มการลา สามารถอ้างอิงตามงบที่ถูกต้องเช่น ข้อมูลการลาของปี 2555 จะสามารถอ้างอิงปีของ 2555 ทั้งปีได้ ถ้าเป็นการลาของปี 2556 จะดึงข้อมูลของปี 2556 มา
  • ระบบเก่าจะต้อง Backup เป็นรายปีและทำการเริ่มข้อมูลใหม่เมื่อเข้าปีงบใหม่ แต่แก้ไขให้ไม่ต้องลบทำการเก็บเพิ่มอ้างอิงปีงบใหม่เมื่อเริ่ม 1 ตุลาคม ของทุกปีอัตโนมัติ

หน้าหลัก

admin

 

 

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ ในหน้าแบบฟอร์มการลาปกติใช้ Crystal Report เปลี่ยนมาใช้ XtraReport

http://203.158.144.140/arit_leave/

leaveform

 

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มการเชื่อมต่อวันหยุดกับระบบ HRM

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มการเชื่อมต่อวันหยุดกับระบบ HRM

http://203.158.144.140/arit_leave

leaveupdate20120514

ระบบลาออนไลน์

ทดสอบเข้าใช้งานระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์

ระบบลาออนไลน์