Tag: อบรม

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม CompTIA A+ ให้กับนักศึกษาในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน  2557 รุ่นที่ 1

อบรมโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการเสริมทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เพื่อศึกษาโปรแกรม Microsoft office 2010 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-5 กรกฏาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เชิญบุคคลากรของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ท่านดังนี้ นายสาคร พรมจันทรา เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ