Tag: เครื่องเช่า

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental -เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี -เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่าโดยใช้ QR Code บนมือถือได้

พัฒนาระบบเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องเช่า Computer Rental เป็นระบบที่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลการเช่าเครื่องจากบริษัทต่างๆ เพื่อรวบรวมรายละเอียดและสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์นั้นๆภายใต้การดูแลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร โดยสามารถใช้ QR Code ในการระบุและสามารถตรวจสอบอัพเดทได้ผ่านมือถือ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่อง ให้ง่ายต่อการตรวจสอบเครื่องเช่าในแต่ละรุ่นได้ พร้อมทั้งสามารถอัพเดทสถานะการใช้งานเช่น ใช้งานปกติ, เสีย, ส่งซ่อม หรือสถานะการรอนำไปใช้ได้ สามารถเข้าใช้งานได้จาก Link http://203.158.144.140/cr/ โดยใช้ Username / Password ที่ใช้เข้าระบบสารบรรญอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-doc (Username ที่เข้าใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลหรือคนภายในสำนักวิทยาบริการฯ เท่านั้น) ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้ 1. ผู้ใช้งานผ่าน Browser ทำการ Login เข้าระบบ ผ่าน http://203.158.144.140/cr/ 2.เมื่อเข้ามาหน้าแรกจะพบกับหน้าแสดงข้อมูลเครื่องเช่าพร้อมทั้ง QR Code ที่มีการเก็บไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งอาจจะโหลดนานหน่อยเพราะการ Generate QR Code ผ่านหน้าเว็บค่อนข้างใช้เวลา ในหน้านี้เราสามารถค้นหาเครื่องเช่าที่ต้องการได้ 3. การเพิ่มเครื่องเช่าจะต้องทำการ Generate QR Code ขึ้นมาใหม่ […]