Tag: DevExpress

DevexPress ต้องการ Set GridView Detail ซึ่งเป็น GridView ลูกให้แสดงสีพื้นหลัง

DevexPress ต้องการ Set GridView Detail ซึ่งเป็น GridView ลูกให้แสดงสีพื้นหลัง เพื่อจะได้ไฮไลทข้อมูลดังภาพ ให้ไปปรับในส่วนของ GridView ตัวที่ 2 ที่เป็น GridView ลูก ที่จะแสดงเมื่อมีการกดเครื่องหมายจาก GridView ตัวที่ 1 แล้วเพิ่ม OnHtmlRowCreated=”ASPxGridView2_HtmlRowCreated” ลงไป ดังภาพด้านล่าง หลังจากนั้นในส่วนของ CodeBehide ให้ใส่โค้ดดังนี้

หมายเหตุ Cells[7] ให้ดูว่าคอลัมน์ใน GridView 2 ของเราอยากให้มันแสดงตรงไหนก็ใส่ตัวเลขนั้นลงไป

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้ แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา   ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก   ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น   สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

Devexpress ASPxComboBox add item in code behind

ตัวอย่างการทำ combobox ให้ดึงข้อมูลจาก datasource และ add new item ลงไปด้วยในส่วน code behind

 

  สำหรับตัวอย่าง Add Month , Year ใน Combobox

วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress

วิธีทำ Gauges Circle Tool จาก DevExpress ลาก Gauges Control มาวาง หลังจากนั้นปรับ Scale Range ให้มีช่วงตามที่ต้องการ จากตัวอย่างด้านล่างทำ Scale Range 4

หลังจากนั้นในส่วน Code Behide ไว้จัดการปรับแต่งค่าของ Gauges ตามที่กำหนด เช่นกำหนด Max Value กำหนดค่า เข็มชี้หรือที่เรียกว่า Needle และกำหนดค่า Range เพื่อแสดงค่าของแต่ละสี