Tag: edoc

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า เนื่องจากโหลดข้อมูลจำนวนมาก แก้ไขโดยโหลดข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ iFrame ช่วย  เข้าใช้งานได้ที่ https://edoc.rmutp.ac.th

ปรับปรุงหน้าเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc)

ปรับปรุงหน้าเว็บสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc) เพิ่มกราฟแสดงอันดับผู้เข้าใช้และ Browser ที่ใช้ในหน้า Login ( https://edoc.rmutp.ac.th/login.aspx )