Get Adobe Flash player

Leave Online

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มหน้าให้ผู้ดูแลของหน่วยงานกลาง ( กบ.) สามารถเข้าดูการลาทุกคนได้

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ เพิ่มหน้าให้ผู้ดูแลของหน่วยงานกลาง ( กบ.) สามารถเข้าดูการลาทุกคนได้

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

  1. สามารถลาครึ่งวันได้ โดยระบุเช้า/บ่าย จะคิดการลาเป็น 0.5 วัน
  2. เมื่อลาแล้วข้อมูลการลาจะแสดงในส่วนของระบบ HRM ให้อัตโนมัติ
  3. การลาจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติ 3 ขั้นตอนคือ 1.ผู้ลงนาม 2.ผู้ตรวจสอบการลา 3.ผู้อนุญาตการลา
  4. การยกเลิกวันลาสามารถทำโดยผ่านระบบ HRM หรือจะยกเลิกด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่อนุญาตจะสามารถยกเลิกได้)
  5. แก้ไขการแสดงระดับตำแหน่งผู้ลา ผู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุญาตการลา
  6. เพิ่มเติมคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้จากเมนู “คู่มือการใช้งาน”

 

Leave01 Continue reading

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะผูกติดข้อมูลการลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผ่านหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบน PC, Notebook หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport (Account ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายใน มทร.พระนคร)

LeaveOnline