พัฒนาระบบรายงานปฏิบัติงานนอกสถานที่ Network Report http://203.158.144.140/network/