พัฒนาระบบออกใบสลิปเงินเดือน PaySlip ให้บริการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวสามารถเข้าใช้ได้จาก Link http://203.158.144.140/PaySlip โดยใช้ RMUTP Passport ในการเข้าใช้งาน