Get Adobe Flash player

Student Activity

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่1

ปรับปรุงระบบบริหารชมรม CLUB ครั้งที่ 1 ทั้งหมด 3 จุด ดังนี้

  • แบ่งฐานข้อมูลนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา

pict1

 

  • ชุดปุ่มแสดงแผนภูมิจำนวนนักศึกษาชมรมในแต่ละปีการศึกษา ในหน้าแรก

pict2

 

  • ปรับปรุงการแสดงรายชื่อชมรม โดยขึ้นกับปีการศึกษานั้น

pict3

 

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://std-club.rmutp.ac.th/

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เข้าด้วย RMUTP Passport)

 

Report2

 

Report3

 

และเพิ่มเติมการเข้าเช็คข้อมูลของนักศึกษารายคนได้จากเมนูของ Staff หลังจากเข้าใช้งานระบบ

Report4

 

และสามารถพิมพ์ใบลายชื่อ แยกคณะ แยกห้อง และ barcode

Report5

พัฒนาเว็บกิจกรรมนักศึกษา Student Activity Information System

เว็บกิจกรรมนักศึกษา Student Activity Information System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาปี 2557 ซึ่งถูกกำหนด โดย สกอ. เพื่อเก็บจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แรกเข้าจนกระทั้งเรียนจบการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นตัวรายงานความสามารถด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการเรียนของนักศึกษา

ซึ่งตัวเว็บอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/StudentActivity/ โดยติดต่อขอรับ Account ได้จาก สำนักวิทยบริการฯ มทร.พระนคร

 

StudentActivity1
StudentActivity2
StudentActivity3