ระบบบริการรับสั่งซื้อ Surface ออนไลน์ เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อสั่งซื้อ Surface จากทาง Microsoft ในราคาพิเศษ โดยทางสำนักวิทยบริการเป็นเพียงผู้รวบรวมรายการสั่งซื้อและทำการสั่งซื้อในนามมหาวิยาลัยเท่านั้น ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport เข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/surface/ ฺัBy Noppanan.N