Get Adobe Flash player

transcript

ปรับปรุง ระบบทรานสคริปกิจกรรม ออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559

ปรับปรุง ระบบทรานสคริปกิจกรรม ออกใบรายงาน และออกใบทรานสคริป ปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เพิ่มรายงานสำหรับผู้ดูแลให้สามารถค้นหาทรานสคริปของ น.ศ. แต่ละคณะได้
  • ปรับปรุงตัวทรานสคริปกิจกรรมให้เป็นรูปแบบที่กำหนดขึ้นใหม่ โดยตามประเภทระดับการศึกษาของ น.ศ.
  • ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคิดคะแนนผ่านไม่ผ่านการเข้าร่วม
  • ในหน้าของนักศึกษาสามารถพิมพ์ทรานสคริปเหมือนฉบับจริงได้

สำหรับผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าหน้าจัดการสามารถค้นหาและทำการพิมพ์ทรานสคริปกิจกรรมได้ตามภาพ

*กรณีเป็นนักศึกษา 5 ปี จะมีสองหน้าตอนพิมพ์เป็นเอกสารจะต้องใช้กระดาษสองแผ่น และจะมีเลขที่หน้าแสดงด้านบนขวาเสมอ

 ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานยอดรวมของนักศึกษาในแค่ละคณะแต่ละสาขาว่าผ่านการเข้าร่วมหรือไม่สามารถดูได้จากเมนู สรุปรายงานปีการศึกษา 2559 

นักศึกษาสามารถดูข้อมูลทรานสคริปของตัวเองได้ เพื่อเช็คว่าได้ผ่านการเข้าร่วมหรือไม่จากเมนูของนักศึกษาผ่านหน้าเว็บ

เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

สำหรับนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/Student_Login.aspx

 

activity1

activity2

activity3

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • เพิ่มการสมัครสมาชิก ในเมนูเปิดใช้งานกิจกรรมระบุจำนวนที่เปิดรับและเลือกให้สามารถสมัครสมาชิกได้
  • หน้าแรกของเว็บแสดงกิจกรรมที่เปิดรับ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด
  • นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเองโดยระบุ E-mail และเบอร์โทรเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
  • หน้าแสดงการเข้าร่วมแยกข้อมูลจำนวนผู้สมัคร เปิดรับ และจำนวนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เมื่อนักศึกษา สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ดูแล (กองพัฒฯ) บันทึกผู้เข้าร่วม ระบบจะสามารถบันทึกการเข้าร่วมให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมได้ทันที

Step 1 เริ่มจากหน่วยงานดำเนินการเปิดใช้งานกิจกรรม
Activity1

Step 2 นักศึกษาเห็นกิจกรรมที่เปิดรับผ่านหน้าเว็บกิจกรรม
Activity2
Step 3 นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
Activity3
Step 4 กดปุ่มสมัครเข้าร่วม
Activity4
Step 5 นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้
Activity5
Step 6 หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครได้ใน เมนูลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
Activity6
Step 7 ดูข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมด
Activity7
Step 8 ดูข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Activity8