ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1

วันที่  1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรในฝ่ายของสำนักวิทยาบริการ ฯ เป็นการประชุมรายงานผลการดำเนินงานปี 2554 และวางแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2555 การประชุมครั้งนี้มีการแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่แล้วมา ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และมอบหมายงานให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบปฏิบัติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคราวหน้า

ภาพบรรยากาศการประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน