ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สวท.


ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

  1. น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว
  2. นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
  3. นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์
  4. น.ส.นฤมล โตเจริญ
  5. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลมี