สวท.ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 1.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก มีผู้เข้าประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ  นายแสงสรรค์ ตินารักษ์   งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา งานบริหารทั่วไปนายสาคร พรมจันทรา หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม