จัดทำเว็บไซต์สำหรับเก็บค่า network ใน มทร.พระนคร เช่น subnetmark,location,device
http://203.158.144.140/arit_network/
Username,Password จากระบบ RMUTP Passport (ติดต่อ Administrator)

arit_network

สามารถเก็บค่า Subnet และสามารถเพิ่มจากเมนู Setting ซึ่งสามารถกำหนดค่าหน้า Home และเพิ่มแก้ไข Discription,Location,Device
arit_network2