รายการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร mis.rmutp.ac.th

– เพิ่มข้อมูลหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลครพระนคร

– เพิ่มแบบประเมินของการใช้งานระบบสารสนเทศ

– สถิติการเข้าใช้งานระบบ

– เพิ่มกฏข้อบังคับและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ