ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (MIS : Management Information System Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เป็นการพัฒนาระบบต่อยอดจากระบบ ERP HRM และ BPM โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงผ่านระบบดังกล่าว และระบบ MIS นำข้อมูลนั้นมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อการบริหารพัฒนางานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากการบันทึกครั้งเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องสูง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจได้ตามต้องการสอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนั้นระบบได้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นต้น

รายการปรับปรุง

 1. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โดยออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันสมัยและรองรับกับข้อมูลที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ
 2. ปรับปรุงเมนูด้านซ้าย ซึ่งจะแยกออกเป็น 6 เมนูหลัก
  • ข้อมูลบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลนักศึกษา แสดงข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลการวิจัย แสดงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  • ข้อมูลแผนปฎิบัติงาน แสดงข้อมูลแผนปฏิบิตงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด
  • ข้อมูลสถิติ แสดงสถิติที่จะช่วยในการติดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลทุกๆด้านตั้งแต่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน แผนและผลต่างๆ
  • ข้อมูลระบบ แสดงข้อมูลของระบบ MIS เช่นสถิติการเข้าใช้งาน สิทธิในการใช้งานเป็นต้น

mis