พัฒนาระบบลงรายการการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ

Link :  http://203.158.144.140/arit_stock

User Login: rmutp passport (authen edoc)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับมาจากการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับ

2.เพื่อบันทึกรายการใช้จ่ายจากงบนอกดำเนินการที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกสำนัก

3.เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและแสดงยอดรวมในแต่ละงบประมาณที่ได้รับ

หน้าจอแสดงผล