อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้บริหาร และหัวหน้างาน มทร.พระนคร ระหว่าง 2,4,5,6 มิถุนายน 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ มีผู้เข้าร่วมอบรม 4 รุ่น จำนวน 250 คน

788Z7306

 

788Z7202

 

788Z7209