ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting จัดทำขึ้นเพื่อช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมภายใน มทร.พระนคร เพื่อให้ง่ายและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งสามารถดูชื่อผู้เข้าร่วมและสา่มารถบันทึกมติที่ประชุมได้

สามารถเข้าใช้งานได้ที่  e-meeting.rmutp.ac.th ใช้ account จาก ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting นี้เป็น Version แรกโดยมีรายละเอียดการทำงานดังนี้

 

Emeeting1
Emeeting2
Emeeting3
Emeeting4
Emeeting5
Emeeting6
Emeeting7
Emeeting8
Emeeting9
Emeeting10
Emeeting11
Emeeting12