ปรับปรุงระบบ BIM เพิ่มข้อมูลกราฟแสดงจำนวนอาคารและห้องแต่ละประเภท สามารถเข้าใช้งานได้ที่ bim.rmutp.ac.th ในเมนูหน้าแรก

bim1