สวท.ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร