ปรับปรุงระบบ OT เพิ่มเงื่อนไขในการลงเวลา

เวลาเข้างานไม่เกิน 8.30 ถ้าเกินจะต้องเริ่มทำ OT สายตามเวลาที่เกิน เช่น Scan เข้า 8.45 เกินมา 15 นาที เวลาทำ OT จะเริ่ม 16.45 จากปกติ 16.30

*หมายเหตุ
วันธรรมดาต้องทำ OT 2 ชั่วโมงขึ้นไป
วันหยุดต้องทำ OT 6 ชั่วโมงขึ้นไป (รวมพัก 1 ชั่วโมง)

ระบบมีการแก้ไขเพิ่มเติมคอลัมน์แสดงผล Scan เข้า-ออก ,เวลาการทำโอที, จำนวนชั่วโมงที่ทำ เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวน
ระบบจะล๊อคการลงเวลา ถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในช่องหมายเหตุจะไม่สามารถลงเวลาได้
OT1