ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า เนื่องจากโหลดข้อมูลจำนวนมาก

แก้ไขโดยโหลดข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ iFrame ช่วย 

เข้าใช้งานได้ที่ https://edoc.rmutp.ac.th

edoc2