ปรับปรุงระบบ MIS เชื่อมข้อมูลตรงจาก HRM BPM และ REG (ฐานข้อมูลแผนและงบประมาณ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลทะเบียน) และ แก้ไขข้อผิดพลาดจากการ Update DevExpress ที่ทำให้กราฟไม่แสดงหัวข้อ ของข้อมูล

mis