ใน CSS3 (Version 3) สามารถนำฟอนต์ที่ไม่ใช่ฟอนต์มาตรฐานบนเว็บไซต์ (CSS Web Safe Font Combinations) มาใช้บนเว็บไซต์ได้ด้วยการใช้ @font-face Rule

โดยเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดไฟล์ฟอนต์ประจำมหาวิทยาลัย fonts.zip

ซึ่งแต่ละ Web Browser จะสนับสนุนชนิดของไฟล์ฟอนต์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

font-face-support

จากนั้นใส่ CSS3 @font-face Rule เพื่อเรียกใช้ไฟล์ฟอนต์ ที่ประกอบด้วยฟอนต์ตัวอักษรปกติ (db_chidlom_xregular) และฟอนต์ตัวอักษรแบบหนา (db_chidlom_xbold) ให้พิจารณาที่อยู่ของไฟล์ฟอนต์ให้ถูกต้อง ตรงกับที่อยู่ไฟล์ฟอนต์จริงบนเว็บไซต์

สำหรับการเรียกใช้ฟอนต์ประจำมหาวิทยาลัยสามารถเรียกใช้ได้โดยตรงเช่น

<h3 style=”font-family:’db_chidlom_xbold’, sans-serif, Arial”>หัวข้อฟอนต์มหาวิทยาลัย</h3>

หรือการกำหนดผ่าน Id หรือ Class ผ่าน CSS เช่น

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการใช้ฟอนต์ประจำมหาวิทยาลัย