BPM Track : ระบบติดตามงบประมาณ มทร.พระนคร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนของ มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาวเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และแจ้งเตือนให้ผู้บริหารรับทราบเมื่อใกล้ปิดปีงบประมาณ

ระบบนี้พัฒนาขึ้นในเฟสแรก แสดงรายการโครงการต่างๆ ตามผลผลิตและตัวชี้วัดทั้งแสดงสถานะตามไตรมาส สามารถทดสอบเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/bpm_track โดยใช้ RMUTP Passport สำหรับเข้าใช้งาน กรณีที่เข้าใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อ สำนักวิทยบริการฯ (เบอร์โทรภายใน 6760 ) เพื่อขอเปิดใช้งาน

bpm_track0

สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดโครงการได้ที่ เครื่องหมาย + และ – ตามภาพลูกษรด้านล่าง
bpm_track1

สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ โดยใช้ RMUTP Passport ในการเข้าใช้งาน แต่จะต้องขอใช้งานจากหน้าผู้ดูแลระบบเสียก่อน

bpm_track2