Year: 2015

C# Alert JavaScript

C# Alert JavaScript วีธีแสดง Alert Javascript ใน Code Behide สามารถทำได้โดยแก้ไขในไฟล์ Code Behide ตามตัวอย่างด้านล่าง

กรณีเอาไว้ใน Class File จะต้องประกาศ HttpContext.Current.Handler ก่อน ดังตัวอย่างด้านล่าง

   

พัฒนา AD ใหม่และปรับปรุงระบบ RMUTP Passport

ได้มีการปรับปรุงระบบ RMUTP Passport ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   http://203.158.144.140/Scholarship/ โดยมีการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พัฒนา AD (Active Directory) ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นของ Domain Server จาก Windows server 2008 เป็น Windows Server 2012 และย้าย User / Computer ไปยัง Windows Server 2012 และปรับเปลี่ยน OU ทั้งหมด เพื่อรองรับกับการให้บริการ WiFi : eduroam ปรุงปรุงระบบ RMUTP Passport ซึ่งเป็นส่วนให้บริการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับข้อมูล ทะเบียน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลจากระบบ AD ใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น เมื่อมีข้อมูลบุคลากร หรือนักศึกษา ออก ระบบ RMUTP […]

แนะนำ jQuery plugin Thailand Province Set v.1.0

Thailand Province Set เป็น jQuery Plugin สำหรับช่วยในการเชื่อมโยงตัวเลือกระหว่าง จังหวัด (Province), เขต/อำเภอ (District), แขวง/ตำบล (SubDistrict) และ รหัสไปรษณีย์ (Zipcode) โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องบันทึกด้วยตัวเองทุกตัวเลือก โดยอาศัยข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด เขต และแขวงที่มีอยู่ ดังภาพ เมื่อผู้ใช้เลือกจังหวัด เขต/อำเภอ เปลี่ยนเป็นของจังหวัดนั้น และถ้าเลือก เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล ก็จะเปลี่ยนตาม และเมื่อผู้ใช้เลือก แขวง/ตำบล ก็จะแสดงรหัสไปรษณีย์ Download jquery.thprovinceset.1.0.js การใช้งาน แนบไฟล์ jQuery และ Plugin “jquery.thprovinceset.1.0.js” ไว้ภายใน <head></head>

HTML ฟอร์มใส่ select รวมทั้ง id เพื่ออ้างอิง ประกอบด้วย จังหวัด เขต/อำเภอ แขวง/ตำบล และรหัสไปรษณีย์

การตั้งค่า plugin ควรแนบไว้ก่อนปิด </body> […]

Group meeting 3/2558

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนหลัง และมอบหมายงานใหม่ พร้อมเร่งรัดงานที่ยังไม่เสร็จ เมื่อวันที่ 28/07/2558

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เข้าด้วย RMUTP Passport)       และเพิ่มเติมการเข้าเช็คข้อมูลของนักศึกษารายคนได้จากเมนูของ Staff หลังจากเข้าใช้งานระบบ   และสามารถพิมพ์ใบลายชื่อ แยกคณะ แยกห้อง และ barcode

การสร้าง Actions ใช้เองบน Photoshop

Actions ของ Photoshop คืออะไร? Actions คือชุดคำสั่งที่เก็บบันทึกขั้นตอนการทำงานบนโปรแกรม Photoshop ซึ่งเมื่อมีการกดใช้แล้ว โปรแกรมจะกระทำชุดคำสั่งตามขั้นตอนต่างๆที่บันทึกไว้ ซึ่งการใช้ชุดคำสั่งแบบนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องทำงานในขั้นตอนซ้ำๆ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและลดโอกาสผิดพลาดจากการทำในขั้นตอนซ้ำๆหรือใช้งานบ่อยๆได้ เช่น การปรับขนาดรูป ปรับสี ลงสี แปลงไฟล์   การเรียกใช้หน้าต่าง Actions – กดที่ไอคอนรูป Play – เรียกใช้โดยไปที่แถบเมนู Window > Actions – กดคีย์ลัด Alt + F9   การสร้าง Actions ไว้ใช้เอง ตามปกติแล้ว Actions สามารถโหลดมาใช้งานได้ แต่ในบทความนี้ เราจะมาบอกขั้นตอนวิธีการสร้าง Actions ด้วยตนเองเพื่อให้เหมาะกับการใช้ในแต่ละงาน 1. กดที่ไอคอน Create new action ที่มุมล่างของหน้าต่าง Actions เพื่อเรียกหน้าต่างการสร้าง Action ใหม่ 2. แสดงหน้าต่างเพื่อเซตค่า Action ใหม่ เช่น ชื่อ […]

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM)

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM) ปรับการแสดงผลของรูปอาคารเพิ่ม Lightbox ให้ดูสวยงามเมื่อกดดูรูป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

สามารถลาครึ่งวันได้ โดยระบุเช้า/บ่าย จะคิดการลาเป็น 0.5 วัน เมื่อลาแล้วข้อมูลการลาจะแสดงในส่วนของระบบ HRM ให้อัตโนมัติ การลาจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติ 3 ขั้นตอนคือ 1.ผู้ลงนาม 2.ผู้ตรวจสอบการลา 3.ผู้อนุญาตการลา การยกเลิกวันลาสามารถทำโดยผ่านระบบ HRM หรือจะยกเลิกด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่อนุญาตจะสามารถยกเลิกได้) แก้ไขการแสดงระดับตำแหน่งผู้ลา ผู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุญาตการลา เพิ่มเติมคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้จากเมนู “คู่มือการใช้งาน”  

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยการใช้ Google Form [3]

หลังจากในคราวที่แล้วที่ได้นำเสนอในเรื่องการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชั่นบน Google Drive ในส่วนของเครื่องมือปรับแต่งแบบสอบถามและประเภทของคำถามต่างๆ ในคราวนี้เราจะมากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการดูผลลัพท์แบบสอบถามหลังจากใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้นำผลไปประมวลผลหรือนำไปใช้ต่อได้ ภายหลังการนำแบบสอบถามออนไลน์ไปใช้ และมีผู้ตอบแบบสอบถามเข้ามา คำตอบนั้นจะนำมาเก็บไว้ในบัญชีของผู้สร้าง ซึ่งในการดูผลลัพธ์นั้น สามารถทำได้ดังนี้   การดูผลลัพธ์ (แบบข้อมูลดิบ) 1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้คลิกที่ปุ่ม View Responses (ข้าง View live form) 2. เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎข้อมูลในรูปของตาราง spreadsheet (คล้ายๆ excel ที่เชื่อมคำตอบกับแบบสอบถามโดยอัตโนมัติ ) แถวบนสุดจะแสดงหัวข้อคำถามที่ถาม และแถวถัดๆมาจะเป็นคำตอบ ดังตัวอย่าง ดังที่กล่าวมาในครั้งที่แล้วว่า หัวข้อคำถามประเภท scale จะให้ผลต่างจาก grid โดย scale จะแสดงค่าผลลัพธ์เป็นตัวเลข ในขณะที่ grid จะแสดงผลเป็นตัวอักษารตามค่าที่ระบุไว้   การดูผลลัพธ์ (แบบสรุปเชิงสถิติ) 1. จากหน้า layout ขอบแบบสอบถามออนไลน์ ให้ไปเมนู Responses > […]

วิธีการเปิดฟีเจอร์ Undo Send บน Gmail

ในปัจจุบันบริการ E-mail  นั้นเป็นที่นิยมใช้งานอยู่ไม่น้อย  เพราะสามารถพิมพ์ส่งจดหมาย สามารถส่งไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ในการติดต่อหาเพื่อนๆ หาญาติ หาเจ้านาย และติดต่อลูกค้า และในการส่ง e-mail แต่ละครั้งจะยกเลิกไม่ได้ จดหนั้นถึงผู้รับภายในเพียงเสี้ยววินาที ดังนั้นหากเผลอส่งเอกสารสำคัญโดยที่ส่ง E-mail ผิดคนละก็ เรื่องใหญ่แน่ๆ ยกเลิกก็ไม่ได้ด้วย  ดังนั้น Gmail ก็ได้ริเริ่มเปิดฟีเจอร์ใหม่ Undo Send ให้สามารถยกเลิกการส่งได้ ในกรณีเผลอคลิก ส่งจดหมาย ไปแล้ว แต่ส่งผิดคน วิธีการเปิดฟีเจอร์ Undo Send บน Gmail  ทำการเข้าสู่ระบบ E-mail ของคุณ จากนั้นคลิกไอคอนตั้งค่าแล้วเลือกที่ Settings ดังตัวอย่างรูปภาพด้านล่าง จากนั้นเลื่อนหน้าเว็บมาด้านล่าง จะพบ Undo Send ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง Enable Undo Send แล้วเลือกเวลาที่คุณสามารถตัดสินใจกดปุ่ม undo เพื่อยกเลิกการส่งได้สามารถเลือกได้ดังนี้ 5 วินาที ,10 วินาที , 20 วินาที และ 30 วินาที ได้ตามต้องการ […]