ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ mbudget (ภายใน สวส) เพิ่มข้อมูลเจ้าของโครงการ และผู้รับผิดชอบ

สามารถเข้าใช้งาได้จาก link http://203.158.144.140/mbudget

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเจ้าของโครงการสามารถทำได้ดังนี้

1

2

ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลผู้รับผิดชอบสามารถทำได้ดังนี้ (ผู้รับผิดชอบใช้สำหรับบอกสถานะของผู้รับผิดชอบในรายการย่อยของโครงการ)

3

เมื่อทำการเพิ่มเจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถเห็นรายละเอียดในหน้าแรกหลังจาก Login ด้วย

4