ตามปกติเว็บโฮสติ้ง จะมีการกำหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้ไว้ เช่น 20 MB หรือ 50MB แต่ในบางครั้งเราอาจมีความจำเป็นต้องอัพไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด เช่น ไฟล์คู่มือ ไฟล์รายงานประจำปีต่างๆ ทำให้เราต้องมีการปรับเปลี่ยนขนาดไฟล์สูงสุดให้เหมาะสมกับความต้องการ โดยไฟล์ที่เราต้องเข้าไปแก้ คือ ไฟล์ php.ini  มีบรรทัดที่เราต้องแก้ดังนี้

  • upload_max_filesize (ขนาดไฟล์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้)
  • post_max_size = 64M (ขนาดโพสต์สูงสุดที่สามารถอัพโหลดได้

ขั้นตอนการปรับ Maximum File Upload Size

  1. เปิดโปรแกรม putty ไปยัง server เครื่องที่ต้องการปรับ ล็อกอินด้วยสิทธิ์ Admin
  2. ใช้คำสั่ง nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini เพื่อเปิด ไฟล์ ini ด้วยโปรแกรม nano
  3. กดปุ่ม CTRL+W เพื่อเปิดช่อง Search
  4. ค้นหาบรรทัด post_max_size ซึ่งเราสามารถ copy ข้อความไปวางได้เลย จากนั้นปรับค่าอัพโหลดตามต้องการ เช่น upload_max_filesize = 50 M
  5. ค้นหาบรรทัด post_max_size ปรับค่าตามความต้องการ เช่น post_max_size = 100 M
  6. จากนั้นทำการ save โดยกดปุ่ม CTRL+O