การนำเสนอข้อมูลในตารางเป็นที่นิยมในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และบางครั้งในการนำเสนอก็มักจะมีการเน้นสีเพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะแถว เช่น ข้อมูลรวม หรือหัวข้อต่างๆ เพื่อให้แถวนั้นๆดูโดดเด่นขึ้นมา ให้ง่ายต่อการสังเกตเห็น หรือบางครั้งก็อาจเพื่อความสวยงามของตาราง ในการเขียนโค้ดเพื่อเปลี่ยนสี row ของ gridview สามารถกระทำได้ดังตัวอย่าง


เริ่มต้น สมมติว่าต้องการเปลี่ยนสีแถวล่างสุดของตารางนี้ให้เป็นสีม่วงอ่อน

km11-2016-1

 

ในไฟล์ .aspx
ให้เติมคำสั่งนี้ลงไปใน gridview

OnHtmlRowPrepared=”ชื่อคำสั่ง

ตัวอย่าง

km11-2016-4

 

ในไฟล์ .cs
เขียนโค้ดดังนี้

protected void ชื่อคำสั่ง (object sender, DevExpress.Web.ASPxGridViewTableRowEventArgs e)

   {

       if (e.RowType != GridViewRowType.Data) return;

       string text = e.GetValue(“ชื่อ colที่จะใช้เช็คค่าเงื่อนไข“).ToString();

       if (เงื่อนไข)

       {

           e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(ค่าสี);

       }

   }

ตัวอย่าง

km11-2016-3

 

ก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังเฉพาะแถวที่ต้องการได้ผลดังนี้

km11-2016-2