Year: 2017

ให้ PHP กับ SQLแสดงผลภาษาไทยถูกต้องโดยใช้ Mysqli (utf8)

PHP และ SQL มักจะมีปัญหาการไม่รับรองภาษาไทย ซึ่งจะมีปัญหากับการจัดเก็บลงฐานข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเป็นภาษาไทยแล้วไม่มีการตั้งค่าจะเห็นเป็นภาษาดังรูป   ในการสร้าง Database บน phpMyAdminนั้นควรเปลี่ยน Collation ให้เป็น utf8 โดยหน้าที่มีการบันทึกข้อมูลควรใส่ในส่วนของหน้า HTML <meta http-equiv=Content-Type content=”text/html; charset=utf-8″> ซึ่งกำหนด meta ของ charset=utf-8 เสมอ เพราะข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server จะอยู่ในรูปแบบของ utf8 โดยที่ไม่ต้องไปแปลงให้เป็น utf8 ก่อนจัดเก็บ   mysqli_set_charset($???, “utf8”); เพิ่ม mysqli_set_charset ให้กับการเชื่อมต่อ ก็ถือว่าตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดจะถูก รับ-ส่ง จัดเก็บในรูปแบบของ utf8 แล้ว  

Asp.net การใช้ DataGrid ใน Devexpress (MVC)

1 ทำการคลิกขวาที่ Model และเลือก ADD และเลือก ADO.NET  Entity Data Model 2 ทำการตั้งชื่อ Model 3 ทำการสร้าง Entity Data Model Wizard โดยเลือก EF Designer from database 4 ทำการ Connect กับดาต้าเบรดที่ต้องการ แล้วกด next  (ถ้าต้องการ Connect ใหม่ให้กด New Connection) 5 ทำการเลือกตาราง และกด Finish 6  ทำการ Bulid Project 7 คลิกขวาในหน้า View ที่ต้องการสร้าง DataGride 8  เลือก Data และเลือก Gridview  9 ไปเลือกที่ […]

Error: The wait operation timed out เวลา Query ด้วย SQL Command

Error: The wait operation timed out เวลา Query ด้วย SQL Command แก้โดยเพิ่ม Timeout ตอนสั่ง Query เพิ่ม    

แนะนำ ng-quill สำหรับทำ Text Editor แบบ wysiwyg บน AngularJS

ng-quill เป็น Library ที่ช่วยในการทำ Text Editor บน Web Application แบบ wysiwyg บน Framework AngularJS โดยตัวมันเองจะดึงเอา Library ที่ชื่อว่า Quill มาใช้งาน ผ่าน Directive และ Model ของ AngularJS ความต้องการเริ่มต้นต้องทำการ Load JavaScript ที่จำเป็นประกอบด้วย AngularJS Quill ng-quill (JS + CSS)

จากนั้นให้แทรก Module “ngQuill” เข้าสู่ AngularJS

การเรียกใช้จะเรียกใช้ผ่าน Directive และผลลัพธ์จะอยู่ที่ Model โดยสามารถอ่าน Document ของ Quill ประกอบ

ผลลัพธ์บนหน้าจอ ด้านบนจะเป็น Expression […]

CSS : การใช้ overflow ในการจำกัดพื้นที่แสดงข้อมูล

กรณีที่เราอยากจัด layout บนหน้าเว็บเพจให้สวยงาม โดยกำหนดว่าอยากจะให้ข้อมูลแสดงภายในขนาดพื้นที่ๆจัดไว้ เราสามารถกำหนด style ด้วยคำสั่ง overflow เพื่อช่วยจัดการในกรณีที่ข้อมูลมีเนื้อหาหรือขนาดใหญ่เกินพื้นที่ๆกำหนดได้ ด้วยคำสั่ง   – overflow: รูปแบบที่ต้องการให้แสดง;   overflow สามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ตามตัวอย่าง โดยสมมติกำหนดพื้นที่แสดงข้อมูลเป็นพื้นที่สีฟ้า เมื่อเขียนคำสั่งรูปแบบต่างๆจะให้ผลต่างกันดังนี้  overflow: visible แสดงข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด overflow: hidden ซ่อนข้อมูลส่วนที่ล้นเกินพื้นที่ overflow: scroll แสดงข้อมูลทั้งหมดภายใต้พื้นที่ที่กำหนด โดยใช้ scroll bar แสดงผลส่วนที่ล้น overflow: auto แสดงผลอัตโนมัติ ถ้าข้อมูลเกินก็จะมีแถบ scroll bar ขึ้นให้ (ในรูปตัวอย่างข้อมูลเกิน จึงแสดงผลเหมือน scroll)  

การเปลี่ยน port XAMPP SERVER ถ้าลงตัวจำลอง Web sever มากกว่า 1 ตัว

โดยในเครื่องนี้ได้ลง IIS (Internet Information Services) กับ XAMPP ไว้ในเครื่องเดียวกัน ซึ่งทั้งสองตัวจะใช้ port 80 เป็นค่าเริ่มต้นเหมือนกัน   ซึ่งพิมพ์เข้า localhost จะเข้าไปที่ IIS จะทำให้เข้า XAMPP ไม่ได้เพราะใช้ port เดียวกัน   ซึ่งการเปลี่ยน port มีวิธีดังนี้ กด Ctrl+f จากนั้นพิมพ์ 80 แล้วกดค้นหา   จากนั้นเปลี่ยนทั้งสองจุดเป็นเลขอะไรก็ได้ จากตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็น port 81   จากนั้นกด Save ลองเข้า localhost:81 เสร็จเรียบร้อย  

วิธีการนับจำนวน User บน Microsoft Active Directory แยกตาม OU โดยใช้ PowerShell

เริ่มต้นด้วยการ Login (ด้วย User ที่มีสิทธิเพียงพอเช่น User ในกลุ่ม Admin Domain) เข้าสู่เครื่องที่เป็น Domain Controller บนระบบ Microsoft Active Directory จากนั้นให้ทำการเปิด Windows PowerShell จากในให้ใช้คำสั่ง Get-ADUser ในชุดคำสั่ง Active Directory Cmdlets ดังนี้

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวน User แยกตาม OU ทั้งหมด ในกรณีที่ต้องการระบุเฉพาะ OU ที่ต้องการสามารใส่คำสั่ง -SearchBase และใส่ BaseDN เพิ่มเข้าไปได้ดังตัวอย่าง

 

Error Oracle เวลาแสดงผลใน Visual Studio ได้ แต่พอขึ้นหน้าเว็บจะ Error Could not load file or assembly ‘Oracle.DataAccess…

Could not load file or assembly ‘Oracle.DataAccess, Version=4.112.3.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89b483f429c47342’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. วิธีแก้  

การใส่ Parameters ใน Report Devexpress!!

 ทำการใส่ DataSet ลง Reports ให้เรียบร้อย   2.  ไปที่ Field List (*ถ้าไม่เจอให้ไปคลิก Xreareports  บนแถบเมนู) แล้วคลิกขวาที่ Parameters และกด Add Parameters   3. เมื่อกด Add จะขึ้นหน้าจอดังภาพ ทำการกรอก Name, Description ,เลือก Type ให้ตรงกับ Parameters และทำการติ๊ก Supports the collection of standard values       และเลือก DataSource ที่ได้สร้างเอาไว้   ValueMember  คือค่าของ Parameter ส่วน DisplayMember คือส่วนที่         แสดงตอนเลือก Parameter Name คือ […]

การติดตั้ง Open edX ผ่าน Virtual machine

Download ไฟล์ Open edX จากเว็บไซต์ https://bitnami.com/stack/edx/virtual-machine   จากนั้นเปิดโปรแกรม Virtual Box ขึ้นมาเลือก “File -> Import”     Brows ไฟล์ OpenedX ที่ดาวน์โหลดมา จากนั้นกด Import เปลี่ยน Guest OS Type เป็น Debian (64Bit หรือ 32 Bit) Linux > Debian(ุ64 Bit) กด Import   เมื่อโปรแกรมทำการ Import File เสร็จเรีัยบร้อยแล้วจากนั้น กด Start รอโปรแกรม Run จนขึ้นหน้า รหัสที่ใช้ Login User: bitnami Password : bitnami ขั้นตอนนี้จะเป็นการเปิดใช้งานหน้า Desktop […]