พัฒนาระบบ QR Code สำหรับใช้ในงาน RMUTP Go Digital  โดยในระบบจะประกอบด้วย

  1. สร้างระบบส่ง QR Code ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4,476 คน โดยส่งเข้าเมลภายใต้โดเมน @rmutp.ac.th
  2. สร้างหน้าเก็บ QR Code จากอุปกรณ์พกพา พร้อมทั้งแสดงข้อมูล น.ศ.  +รูปนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สตาฟประจำแต่ละจุดเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ น.ศ.
  3. สร้างหน้า admin
    1. เพื่อเพิ่มสตาฟ
    2. สร้าง QR Code ฝั่ง admin สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2-4
    3. แสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธได้
  4. สร้างระบบประเมิน เพื่อใช้ประเมินงาน พร้อมทั้งสร้างระบบแรนดอมผู้โชคดีจากการประเมินเพื่อแจกจักรยาน

หน้าผู้ดูแลระบบสำหรับจัดการ QR Code