DropDownList กับ Combobox มีความคล้ายคลึงกันในแง่ของการเอาไปใช้งาน และในส่วนของการตั้งค่า Datasource สำหรับตัว DropDownList กับ Combobox เองก็มีความคล้ายคลึงกัน ดังนี้

ชื่อ combobox.Item.Clear();
ชื่อ combobox.TextField = ชื่อ col ของ dataset;
ชื่อ combobox.ValueField = ชื่อ col ของ dataset;
ชื่อ combobox.DataSource = ชื่อของ dataset;
ชื่อ combobox.DataBind();

ตัวอย่างโค้ด

จะเห็นได้ว่าโค้ด มีความคล้ายคลึงกันมากในส่วนการนำค่า Dataset มากำหนดค่าให้กับ
แต่จะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยในกรณีที่มีการกำหนด index หรือการกำหนด combobox ค่าใดค่าหนึ่งเริ่มต้นไว้ ดังรูป

สิ่งที่ใช้ในการเซตค่าเริ่มต้น นั่นคือส่วน .Value

ชื่อ combobox.SelectIndex = -1;
ชื่อ combobox.Value = ค่าที่กำหนด;

.SelectIndex ปกติแล้วจะใช้ในการกำหนด index ของตัว combobox และ dropdownlist
แต่ในที่นี้ ที่กำหนดเป็น -1 ตายตัว ก็คือการเคลียร์ค่า select เดิมก่อนจะกำหนดค่าใหม่

.Value 
ส่วนนี้จะเป็นโค้ดสำหรับการเซตค่าเริ่มต้นให้กับตัว combobox
ในขณะที่การกำหนดค่าเริ่มต้นของ dropdownlist จะใช้โค้ด

  • ชื่อdropdownlist.Items.FindByValue(ค่าที่กำหนดเป็น string).Selected = true;
  • ชื่อdropdownlist.SelectedValue = ค่าที่กำหนด;