ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting แสดงระเบียบวาระย่อยให้เรียงตามที่กำหนดได้ เนื่องจากมีการกำหนดหัวข้อวาระย่อย เป็น 1.1 หรือ 1.10 หรือ 1.1-1 ทำให้ระบบไม่สามารถเรียงลำดับหัวข้อได้ถูกดังภาพด้านล่าง


จากภาพจะเห็นว่าหัวข้อ 4.1 และ 4.1.1 ไม่ได้อยู่ใกล้กันทั้งที่เป็นหัวข้อย่อย ทีมผู้พัฒนาจึงได้ปรับให้มีกรอกลำดับการแสดงในหน้าของผู้กรอกวาระย่อยดังภาพ ด้านล่าง

จากภาพสามารถกรอกในช่องสีฟ้า เพื่อแสดงลำดับหัวข้อตามที่ต้องการได้ และเมื่อกรอกเรียงลำดับโดนจากน้อยไปหามาก จะได้หัวข้อที่เรียงแล้วดังภาพด้านล่าง