1. ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/streams.php
  2. บรรทัดที่ 52 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function StringReader ($str=”) { เป็น function __construct($str=”) {
  3. บรรทัดที่ 90 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function FileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) {
  4. บรทัดที่ 146 เปลี่ยนฟังก์ชั่น function CachedFileReader($filename) { เป็น function __construct($filename) {
  5. ใช้คำสั่ง sudo nano /usr/share/php/php-gettext/gettext.php
  6. บรรทัดที่ 36 เปลี่ยนฟังกชั่น function gettext_reader($Reader, $enable_cache = true) { เป็น function __construct($Reader, $enable_cache = true) {