1.  ทำการใส่ DataSet ลง Reports ให้เรียบร้อย

 

2.  ไปที่ Field List (*ถ้าไม่เจอให้ไปคลิก Xreareports  บนแถบเมนู) แล้วคลิกขวาที่ Parameters และกด Add Parameters

 

3. เมื่อกด Add จะขึ้นหน้าจอดังภาพ

ทำการกรอก Name, Description ,เลือก Type ให้ตรงกับ Parameters และทำการติ๊ก Supports the collection of standard

values       และเลือก DataSource ที่ได้สร้างเอาไว้   ValueMember  คือค่าของ Parameter ส่วน DisplayMember คือส่วนที่         แสดงตอนเลือก Parameter

  • Name คือ ให้ตั้งชื่อ และสอดคล้องกับ Parameters
  • Description: คือคำอธิบายของ Parameters
  • Type : ประเภทของ Parameters

4.  หลังจากนั้นให้กด ปุ่ม บนหัวมุมReport  และไปที่ช่อง Filter String  และคลิกตามรูป

5.  และทำการคลิก + เพื่อเลือก Parameters

 

6. ทำการเลือก Parameters ที่ต้องการ

 

7.  ตรงนี้คือเป็นการเลือก operators  ที่ต้องว่าว่าจะให้ทำอะไร

8.  และกดต้องเครื่องหมายดินสอ โปรแกรมจะทำการ สร้า Parameters มาเก็บและไปหาค่า และกด OK

 

9.  แค่นี้เราก็จะได้ การเลือกค่า Parameters ตามที่ต้องการ