การปรับแต่ง Edit ใน Gridview

  1. คลิกที่ GridView และเลือก Show Edit Button

2. ไปที่ช่อง Column แก้ไข และเลือก ButtonRender Mode เพื่อปรับให้เป็น IMAGE และกด OK

3. ไปยัง Properties  SettingsCommandButton เพื่อตั้งค่ารูปที่ไว้ใช้กด

 

4. และปุ่มที่จำเป็นต้องตั้ง ได้แก่

UpdateButton =ปุ่มตอนกดแก้ไขข้อมูลเสร็จ

EditButton =ปุ่มที่ไว้ใช้กด แก้ไขข้อมูล

CancelButton= ไว้ยกเลิกตอน ไม่แก้ไข

เมื่อกดปุ่ม …  จะไปหน้ายันรูปภาพ เพื่อเลือกรูปที่ต้องการแทนปุ่ม

 

เมื่อตั้งค่าเสร็จจะได้ดั้งรูป