Author: jirayut.l

การใช้ alert Js SweetAlert ใน ASP.NET C#

1.การติดตั้ง

https://www.jsdelivr.com/package/npm/sweetalert2 2. เราจะใช้แค่ 2 ไฟล์ นี้   3.นำ TAG ไปใส่ ทั้ง CSS  JS 4 และใส่ โค้ด Script

โดยเราสามารถดูอ้างอิงจาก เว็ปได้ https://sweetalert2.github.io/ 5. โดยวิธีเรียนใช้คือ

successalert1() คือฟังก์ชั่นที่เรียกใช้

วิธีนำ Font ภาษาไทยจาก Google Font มาใช้บน Web Application

1.เข้าเว็ป  https://fonts.google.com/  2. แล้วเลือก ภาษาไทย   3. เลือกฟอนต์ที่ต้องการและกด รูปบวก    4. เมื่อกดรูป บวกแล้วจะมีหน้านี้ขึ้นเพื่อในนำ CSS ไปใส่ ดังภาพ 5. ให้นำโค้ด  ไปแปะบนหัวเว็ป

6. และนำ โค้ด CSS ไปใส่  ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยนภาษาไทย ถ้า .fontkanit คือ class เอาไปใส่ใน class

ก็จะฟอนต์ภาษาไทยอย่างง่ายไปใช้งาน

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part2]

ในส่วนนี้คือเป็นการชี้ Row ใน Gridview แล้วจะมีสีโฟกัสที่ Row นั้น 1  เข้าไปที่ SettingBehavior และไปที่ EnableRowHotTrack = True 2 ไปตั้งค่า ส่วนเสริมต่างๆเช่น สีที่เวลาชี้ไปหรือฟอนต์ ต่างๆ โดยเข้าไปที่ Styles และ RowHotTrack   ถ้าต้องการ BackColor คือสีพื้นหลังก็เลือกตามที่ต้องการ   3. ผลลัพธ์ที่ได้

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part1]

1 Responsive Layout ให้ทำการคลิกที่ Grid และไป properties  และไปที่ SettingsAdaptivity  และ AdaptivityMode เลือก HideDataCells. Grid จะย่อขยายตามหน้าจอและหดเข้าไป จะได้ดั่งภาพ  

Task Scheduler Run Script aspx โดย Powershell (เอาไว้ส่ง Mail)

เปิด Task Scheduler   และกด  Create Task   2.ใส่ชื่อ Task ตรง Name 3.ไปแทบ Trigger และกด New 4. เลือก Daily เพราะให้ทำประจำทุกวัน Repeat task every คือ ให้ทำซ้ำทุกๆ 5 นาที และกด OK 5. ไปที่แทบ Actor  และกด New จะขึ้นหน้าต่างตามนี้ และจากนั้น ไป Browse โปรแกรม Powershell.exe Add arguments ให้ใส่สคิปตามข้างล่าง

  และ Setting ตามที่ตั้งมาแต่ต้น และกด OK

ASP.net C# ใช้ Culture UI แสดงผลรูปแบบที่รองรับภาษาไทย

โดย ให้เรา ก็อป UICulture=”th” Culture=”th-TH” ไว้บน TAG Page บนหัวสุด

และวิธีการใช้คือ   ให้เรา ตั้ง  Format ตามที่ต้องการจะมีผลออกมาในรูปแบบของไทย

( ลิ้งสำหรับ Format   https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings)

การหาชื่อ Columns จากทุกตารางใน DATABASE SQL

 

การค้นหา String ในทุกตารางของ DATABASE SQL Server 2012

นำ Query นี้ลงไปใน New Qurey ของ Sql server และ ใส่คำที่ต้องการหาและกด F5 จะได้ผลลัพธ์ ว่าอยู่ตารางไหน

ทำให้ Gridview Devexpress (MVC) แก้ไขได้

1 ไปที่ Global.asax 2. จะเจอ Application_Start() ให้ทำการใส่โค้ดนี้ลงไป

3. จะได้ดังในภาพ 4. ให้ทำการ Build โดยกด Ctrl+Shift+B  จะทำการ Build Project  แค่เท่านี้ก็จะสามารถแก้ไขจากตารางได้  

Asp.net การใช้ DataGrid ใน Devexpress (MVC)

1 ทำการคลิกขวาที่ Model และเลือก ADD และเลือก ADO.NET  Entity Data Model 2 ทำการตั้งชื่อ Model 3 ทำการสร้าง Entity Data Model Wizard โดยเลือก EF Designer from database 4 ทำการ Connect กับดาต้าเบรดที่ต้องการ แล้วกด next  (ถ้าต้องการ Connect ใหม่ให้กด New Connection) 5 ทำการเลือกตาราง และกด Finish 6  ทำการ Bulid Project 7 คลิกขวาในหน้า View ที่ต้องการสร้าง DataGride 8  เลือก Data และเลือก Gridview  9 ไปเลือกที่ […]