Category: ASP.NET MVC

การSet ค่าใน Report ตามที่เราต้องการ Devexpress XtraReport

. ให้เราสร้าง XtraReport  และจัดให้เรียบร้อย 2. ให้เราทำการตั้งชื่อ ตัวแปลของเรา 3. จากนั้นเราไปที่ Code Behide ของ XtraReport   โดยในตอนแรก ตัวแปลของเรายังเป็น Private ให้เราปรับเป็น Public 4. เป็นขั้นตอนของการ Set ตัวแปลลง คือ  ให้เรา new Obj ของหน้า Report  เราจึงจะเห็นตัวแปลใน Class นั้น และเราสามารถเอาไปเทียบตัวแปลได้ดังในรูป

การสร้าง Project MVC .Net Core บน Visual Studio Code

ต้องมี 3 อย่างนี้ก่อน Visual Studio Code .NET Core SDK 2.2 or later C# for Visual Studio Code version 1.17.1 or later 1.ไปยัง Terminal และเลือก New Terminal 2. ขั้นแรกพาทไปยังโฟรเดอร์ที่ต้องการเก็บ และใช้คำสั่งในการสร้างคือ dotnet new mvc -o (ตามด้วยชื่อที่ต้องการ) 3. เมื่อสร้างเสร็จจะได้ ดั้งภาพ 4. ทำการ Open Folder Project ที่สร้างขึ้นมาก่อน และวิธีการ Run คือ F5 หรือ ctrl+F5 และเลือก Run .Net Core 6. เมื่อรันจะได้ผลตามภาพ

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part3]

การปรับแต่ง Edit ใน Gridview คลิกที่ GridView และเลือก Show Edit Button 2. ไปที่ช่อง Column แก้ไข และเลือก ButtonRender Mode เพื่อปรับให้เป็น IMAGE และกด OK 3. ไปยัง Properties  SettingsCommandButton เพื่อตั้งค่ารูปที่ไว้ใช้กด   4. และปุ่มที่จำเป็นต้องตั้ง ได้แก่ UpdateButton =ปุ่มตอนกดแก้ไขข้อมูลเสร็จ EditButton =ปุ่มที่ไว้ใช้กด แก้ไขข้อมูล CancelButton= ไว้ยกเลิกตอน ไม่แก้ไข เมื่อกดปุ่ม …  จะไปหน้ายันรูปภาพ เพื่อเลือกรูปที่ต้องการแทนปุ่ม   เมื่อตั้งค่าเสร็จจะได้ดั้งรูป

การใช้ alert Js SweetAlert ใน ASP.NET C#

1.การติดตั้ง

https://www.jsdelivr.com/package/npm/sweetalert2 2. เราจะใช้แค่ 2 ไฟล์ นี้   3.นำ TAG ไปใส่ ทั้ง CSS  JS 4 และใส่ โค้ด Script

โดยเราสามารถดูอ้างอิงจาก เว็ปได้ https://sweetalert2.github.io/ 5. โดยวิธีเรียนใช้คือ

successalert1() คือฟังก์ชั่นที่เรียกใช้

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part2]

ในส่วนนี้คือเป็นการชี้ Row ใน Gridview แล้วจะมีสีโฟกัสที่ Row นั้น 1  เข้าไปที่ SettingBehavior และไปที่ EnableRowHotTrack = True 2 ไปตั้งค่า ส่วนเสริมต่างๆเช่น สีที่เวลาชี้ไปหรือฟอนต์ ต่างๆ โดยเข้าไปที่ Styles และ RowHotTrack   ถ้าต้องการ BackColor คือสีพื้นหลังก็เลือกตามที่ต้องการ   3. ผลลัพธ์ที่ได้

Devexpress Gridview การปรับแต่งส่วนต่างๆ [Part1]

1 Responsive Layout ให้ทำการคลิกที่ Grid และไป properties  และไปที่ SettingsAdaptivity  และ AdaptivityMode เลือก HideDataCells. Grid จะย่อขยายตามหน้าจอและหดเข้าไป จะได้ดั่งภาพ  

Task Scheduler Run Script aspx โดย Powershell (เอาไว้ส่ง Mail)

เปิด Task Scheduler   และกด  Create Task   2.ใส่ชื่อ Task ตรง Name 3.ไปแทบ Trigger และกด New 4. เลือก Daily เพราะให้ทำประจำทุกวัน Repeat task every คือ ให้ทำซ้ำทุกๆ 5 นาที และกด OK 5. ไปที่แทบ Actor  และกด New จะขึ้นหน้าต่างตามนี้ และจากนั้น ไป Browse โปรแกรม Powershell.exe Add arguments ให้ใส่สคิปตามข้างล่าง

  และ Setting ตามที่ตั้งมาแต่ต้น และกด OK

ASP.net C# ใช้ Culture UI แสดงผลรูปแบบที่รองรับภาษาไทย

โดย ให้เรา ก็อป UICulture=”th” Culture=”th-TH” ไว้บน TAG Page บนหัวสุด

และวิธีการใช้คือ   ให้เรา ตั้ง  Format ตามที่ต้องการจะมีผลออกมาในรูปแบบของไทย

( ลิ้งสำหรับ Format   https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/custom-date-and-time-format-strings)

ASP.NET MVC LESSON 2 return Json data

ASP.NET MVC LESSON 2 return Json data โดยเราสามารถกำหนดการ return ค่าเป็นแบบ string หรือ Array Object ได้ดังภาพ ในส่วนของ Controller ปกติจะ return View(); ให้  return Json(data,JsonRequestBehavior.AllowGet); Json จากภาพด้านบนจะมีการส่งค่ากลับสามแบบ แบบที่ 1 status = “0”, statusTextTH = “ไม่ผ่าน”, statusTextEN= “fail”,   แบบที่ 2 summary=new { obtainAct=15, obtainHour=37, criteriaAct=30, criteriaHour=120 } แบบที่ 3 จะต้องทำ Array เพราะสังเกตุว่าจะมี […..] ครอบ data ไว้อยู่ ให้สร้าง array […]

ASP.NET MVC LESSON 1 การเรียกใช้ Parameter

ASP.NET MVC LESSON 1 การเรียกใช้ Parameter แบบที่ 1 เรียกผ่าน string query รูปแบบเดิมๆ ดังภาพ ขั้นตอนการทำแก้ไขไฟล์ RouteConfig.cs เพื่อให้เรียก parameter ดังในภาพ สร้าง Controller ชื่อ ActivityTranscript แล้วในส่วนของ Action ให้กำหนดตัวรับ Parameter ด้วย หลังจากนั้นส่วนของ View ให้สร้าง View Index เพื่อแสดงผล ViewBag.StudentCode ที่เก็บค่ามาแสดง แบบที่ 2 จะใช้แสลช / แยกเพื่อความสวยงาม เป็นแบบที่นิยมใช้  ดังภาพด้านล่าง ไฟล์ RouteConfig.cs จะเหมือนเดิม หน้า Controller เพิ่ม [Route(……….)] เพื่อระบุค่า Parameter กรณีที่มี Route เยอะๆ จะใช้วิธีรับค่า Parameter แทน   […]