Category: การประชุม

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ปรับข้อมูลผู้รับให้ตรงกับฐานข้อมูล กบ.

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (edoc) ปรับข้อมูลผู้รับให้ตรงกับฐานข้อมูล กบ. โดย ข้อมูลบุคลากรจะอ้างอิงกับฐานข้อมูล HRM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ดูแลโดยกองบริหารงานบุคคล สามารถแยกข้อมูลบุคลากรตามตำแหน่งงาน และตำแหน่งทางการบริหารได้ สามารถแสดงข้อมูลบุคลากรที่ไปช่วยราชการนอกหน่วยงานได้ เช่นตำแหน่ง อาจารย์ที่ประจำคณะ แต่ไปช่วยราชการที่อื่น สามารถแสดงข้อมูลหน่วยงานย่อย หรือระดับสาขา เพื่อให้สามารถส่งเอกสารให้อาจารย์แต่ละสาขาได้

Operation DU plan

No สิ่งที่ต้องทำ คนรับผิดชอบ Deadline เสร็จสมบูรณ์? Note 1 แต่งตั้งทีมศูนย์นวตกรรม ซึ่งควรประกอบไปด้วย Project Manager, IT, สื่อสารองค์กร และผู้ประสานงานคณะ อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017 2 Finalize นโยบายขับเคลื่อน อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017 3 กำหนดวันในการจัด Digital Day อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017 4 คิด incentive ที่จะช่วยกระตุ้นและเกิด action ในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน 5 แผนการแจกอีเมลให้กับนักศึกษา สวส 12 Jun 2017 6 แผนการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ sign in (แจกรางวัลผู้ใช้งานมากสุด) สวส 12 Jun 2017 7 […]

คู่มือการอบรม Google Drive

1) Download การใช้งาน Google Drive ผ่านเว็บบราวเซอร์ 2) Download วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประชุม กับ Partner Google

Account Google สามารถจัด OU Group ได้ และสามารถกำหนดได้ว่า OU ไหนสามารถใช้งาน Application ไหนได้บ้าง (partner จะช่วยดู Account เรื่อง Single Sign on) การตั้งค่าการ Share document สามารถกำหนด public หรือ private เฉพาะ OU ได้ Google Classroom ปฏิทิน ผ่าน email จะสามารถแจ้งเตือนได้ แต่ น.ศ. ต้องลง e-mail บน mobile แล้วเชื่อมข้อมูลเข้า Calendar      

Group meeting 3/2558

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรภายในกลุ่ม ติดตามผลการดำเนินงานรอบ 3 เดือนหลัง และมอบหมายงานใหม่ พร้อมเร่งรัดงานที่ยังไม่เสร็จ เมื่อวันที่ 28/07/2558

ประชุมกลุ่ม 2/2558

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ดูสรุปผลการประชุมได้ที่ สรุปรายงานประชุม    

ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน และวิธีการใช้โปรแกรมระบบสหกิจศึกษา ผู้เข้าประชุมพึงพอใจ และให้เพิ่มเติมส่วนพิมพ์ออกกระดาษเพื่อความสะดวก มีผู้เข้าประชุม 15 คน …รายงานการประชุม    

DevExpress : XRBarCode เมื่อเครื่อง Scan barcode ทำการ Scan แล้วได้ตัวเลขเกิน

DevExpress : XRBarCode เมื่อเครื่อง Scan barcode ทำการ Scan แล้วได้ตัวเลขเกิน ปัญหา : เวลา XRBarCode ถูก Scan ด้วยเครื่องอ่าน BarCode แล้วได้ตัวเลขเพิ่มมาเช่นบัตรนักศึกษาปกติ 135750603230-2 แต่พอ Scan ดันได้ 135750603230-2U มีตัว U เพิ่มมา วิธีการแก้ไข : ต้องปรับ Properties ของ XRBarCode ในส่วนของ Symbology-> CalcCheckSum = False ปกติมันเป็น Ture เวลาเครื่อง Scan จะได้ค่า Sum ในการ Scan ทำให้ตัวเลขมี digit เพิ่ม (ปัญหานี้จะเกิดกับ Symbology Type บางประเภทเช่น Code39 ที่มีโหมด Check Sum)

ประชุมกลุ่มครั้งที่ 1/2558

     รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไข ปีงบประมาณ 2558