Category: การประชุม

ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.ประชุมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้บุคลากร

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental

ปรับปรุงระบบเครื่องเช่า Computer Rental -เพิ่มส่วนของการยืมคืนและเก็บสถิติการยืมคืนแยกตามหน่วยงาน แยกตามปี -เพิ่ม MA เก็บสถานะการส่งซ่อมและค่าใช้จ่าย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/cr (ใช้ Account RMUTP Passport)

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

ปรุบปรุงเว็บไซต์ MIS

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS Link mis.rmutp.ac.th – ปรุบปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย – เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน เพื่อแสดงข้อมูลนักศึกษา -นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 ดึงจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน และเพิ่มกราฟแสดงสถานะภาพของนักศึกษา – ผู้ลาศึกษาต่อ เพิ่มปีปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM – เพิ่มข้อมูลผู้รับทุนปีปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM – เพิ่มข้อมูล FTES ปี 55 – งานวิจัยทั้งหมด ดึงจากฐานข้อมูลงานวิจัยจากระบบ rpm.rmutp.ac.th -ข้อมูลแผนปฏิบัติงาน แก้ไขกราฟทั้งหมด เหลือข้อมูลปีปัจจุบันที่ได้รับมายังไม่ตรง * ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่ดึงจากทะเบียนปีปัจจุบัน แสดงสถานะภาพของนักศึกษาด้วย * แสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2545-2555  

ปรับปรุงเว็ปไซต์จีน มทร.พระนคร

ปรับปรุงเว้ปไซต์จีน มทร.พระนครให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาจีนที่มาฝึกงานแปลเนื้อหา

ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ

สวท.ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 1.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนัก มีผู้เข้าประชุมจำนวน 8 คน ประกอบด้วยหัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ  นายแสงสรรค์ ตินารักษ์   งานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา งานบริหารทั่วไปนายสาคร พรมจันทรา หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี และรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DevExpress & SQL 2008

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฐานข้อมูลด้วย SQL Server 2008 และพัฒนาโปรแกรมด้วย DevExpress โดยมีนายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  ระหว่างวันที่ 24/11/2554 – 2/12/2554 Microsoft SQL Server 2008 R2 MS SQL Server 2008 R2 Overview ถูกพัฒนาจาก MS SQL Server 2008 ซึ่งมีการแก้ไขบัคต่างๆที่เกิดขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของเซิฟเวอร์เพื่อลองรับกับระบบงานใหญ่ๆ OS ที่ Support ได้แก่ Win XP SP2 , Win XP SP3 , Win Vista , Win 7 , Win Server 2003 […]

ประชุมครั้งที่ 2/2555

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม สวท. ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล นายสมโภชน์ กุลธารารมณ์ น.ส.นฤมล โตเจริญ นายนพณรรจ์  เนตรสกูลมี  

การประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ทำ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 วันที่  1 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรในฝ่ายของสำนักวิทยาบริการ ฯ เป็นการประชุมรายงานผลการดำเนินงานปี 2554 และวางแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2555 การประชุมครั้งนี้มีการแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้การปฏิบัติงาน ปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่แล้วมา ระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และมอบหมายงานให้บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมรับผิดชอบปฏิบัติ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคราวหน้า ภาพบรรยากาศการประชุมแบ่งปันความรู้ในการทำงาน