Category: พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2558

พัฒนา AD ใหม่และปรับปรุงระบบ RMUTP Passport

ได้มีการปรับปรุงระบบ RMUTP Passport ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   http://203.158.144.140/Scholarship/ โดยมีการปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ดังนี้ พัฒนา AD (Active Directory) ใหม่ โดยปรับเปลี่ยนเวอร์ชั้นของ Domain Server จาก Windows server 2008 เป็น Windows Server 2012 และย้าย User / Computer ไปยัง Windows Server 2012 และปรับเปลี่ยน OU ทั้งหมด เพื่อรองรับกับการให้บริการ WiFi : eduroam ปรุงปรุงระบบ RMUTP Passport ซึ่งเป็นส่วนให้บริการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับข้อมูล ทะเบียน ข้อมูลบุคลากร และข้อมูลจากระบบ AD ใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ เช่น เมื่อมีข้อมูลบุคลากร หรือนักศึกษา ออก ระบบ RMUTP […]

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม หน้ารายงานผลและส่วนของการเช็คข้อมูลนักศึกษา

รายงานผลการเข้าร่วมใช้งานระบบทรานสคริปกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้จาก http://activity.rmutp.ac.th/ (เข้าด้วย RMUTP Passport)       และเพิ่มเติมการเข้าเช็คข้อมูลของนักศึกษารายคนได้จากเมนูของ Staff หลังจากเข้าใช้งานระบบ   และสามารถพิมพ์ใบลายชื่อ แยกคณะ แยกห้อง และ barcode

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM)

ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (BIM) ปรับการแสดงผลของรูปอาคารเพิ่ม Lightbox ให้ดูสวยงามเมื่อกดดูรูป

ปรับปรุงระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

สามารถลาครึ่งวันได้ โดยระบุเช้า/บ่าย จะคิดการลาเป็น 0.5 วัน เมื่อลาแล้วข้อมูลการลาจะแสดงในส่วนของระบบ HRM ให้อัตโนมัติ การลาจะผ่านขั้นตอนการอนุมัติ 3 ขั้นตอนคือ 1.ผู้ลงนาม 2.ผู้ตรวจสอบการลา 3.ผู้อนุญาตการลา การยกเลิกวันลาสามารถทำโดยผ่านระบบ HRM หรือจะยกเลิกด้วยตนเอง (กรณีที่ไม่อนุญาตจะสามารถยกเลิกได้) แก้ไขการแสดงระดับตำแหน่งผู้ลา ผู้ลงนาม ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุญาตการลา เพิ่มเติมคู่มือการใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้จากเมนู “คู่มือการใช้งาน”  

พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร

พัฒนาระบบแสดงการลงเวลาปฎิบัติงาน ภายในมทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือ หน้าตึกอธิการ และชั้น 2 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ฯ เพื่อแสดงข้อมูลการลงเวลาการทำงานในแต่ละวัน ตั้งแต่การเข้างาน และการออกงานของบุคลากร เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถแสดงผ่าน Web site ที่รองรับการใช้งานผ่าน PC, Laptop ตลอดจน Smart Phone และ Tablet ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser สามารถเข้าใช้งานได้จาก http://203.158.144.140/trs โดยกรอก username/password ที่เข้าใช้งาน Internet ภายใน มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน มทร.พระนคร

พัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงานล่วงเวลาใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะดึงข้อมูลจากเครื่อง Scan ลายนิ้วมือที่ถูกติดตั้งหน้าตึกสำนักงานอธิการ และ ชั้น 2 ของอาคาร 1 ครุศาสตร์ฯ เพื่อนำมาลงรายการบันทึกการทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการทำเรื่องเบิกค่าล่วงเวลา (OT) โดยผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/OT และเข้าใช้งานด้วย Accout RMUTP Passport (Account ที่ใช้ Internet ภายใน มทร.พระนคร)

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร

พัฒนาระบบลาออนไลน์ใช้ภายใน สำนัก/สถาบัน/กอง/สถานีวิทยุ มทร.พระนคร ระบบจะผูกติดข้อมูลการลาจากระบบบริหารงานบุคคล (HRM) และสามารถบันทึกรายการลาผ่านหน้าเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบน PC, Notebook หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ที่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Browser ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/LeaveOnline โดยเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport (Account ที่ใช้ในการเข้า Internet ภายใน มทร.พระนคร)

ปรับปรุงระบบ MIS เชื่อมข้อมูลตรงจาก HRM BPM และ REG

ปรับปรุงระบบ MIS เชื่อมข้อมูลตรงจาก HRM BPM และ REG (ฐานข้อมูลแผนและงบประมาณ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลทะเบียน) และ แก้ไขข้อผิดพลาดจากการ Update DevExpress ที่ทำให้กราฟไม่แสดงหัวข้อ ของข้อมูล

ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือระบบ OT ของสำนัก

ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือระบบ OT ของสำนัก เพิ่มเติมเชื่อมต่อ HRM เพื่อดึงข้อมูล เลขบัตรประชาชนและเลขบัญชีธนาคาร

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า

ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข Flow การส่งเอกสารที่ทำให้ระบบช้า เนื่องจากโหลดข้อมูลจำนวนมาก แก้ไขโดยโหลดข้อมูลแยกออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ iFrame ช่วย  เข้าใช้งานได้ที่ https://edoc.rmutp.ac.th