Category: พัฒนาและปรับปรุงระบบปี 2559

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting

ปรับปรุงระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting เพิ่มระบบการแนบไฟล์เอกสารเชิญประชุม และการตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่าน e-mail สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://e-meeting.rmutp.ac.th/ ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้

เพิ่มผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบ e-Payslip

เพิ่มผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบ e-Pay Slip โดยจะแจ้งผลการเลื่อยขั้นเงินเดือนให้กับบุคลากรทราบ จากที่เคยได้เป็นกระดาษ ก็สามารถดูออนไลน์ และสามารถดูย้อนหลังได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ e-Pay Slip

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทิน

ปรับปรุงระบบ e-meeting เพิ่มสถานะผู้เข้าร่วมให้มีสีบ่งบอกสถานะ และปรับหน้าปฏิทินให้แสดงรายการที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกจากปฏิทินและเข้าไปยังการประชุมนั้นๆ ได้  

ปรับปรุงระบบ e-meeting

update ระบบ e-meeting.rmutp.ac.th เพิ่มให้สามารถ add file ได้หลายไฟล์ ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้บริหารระดับ ceo เท่านั้น โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเลขาสามารถจดบันทึกสรุปและมติได้ สามารถแยกกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกผู้เข้าร่วม ระบบจะส่งคำเชิญพร้อมใบบันทึกข้อความให้ และมีรายชื่อพร้อมเบอร์โทรผู้ประสานงาน ปุ่มตอบรับการเข้าร่วมปรับให้ เป็นเข้าร่วมประชุม ถ้าติดธุระจะมีปุ่มติดราชการให้เลือก List รายการแก้ไขจากที่คุยงาน สีเขียวคือเสร็จแล้ว ภาพหน้าจอการแก้ไข หน้า edit ระเบียบวาระ สามารถเพิ่มไฟล์ได้มากกว่า 1 ไฟล์แล้ว หน้าผู้เข้าร่วม นำรายชื่อผู้บริหารและจัดกลุ่มให้สามารถเลือกใช้งานได้ง่าย (แต่จะมีผู้ดูแลระบบสองคนไว้ทดสอบ) หลังจากเลือกผู้เข้าร่วมจะพบกับหน้าเลือก ตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้นๆ โดยผู้ช่วยเลขา หรือกรรมการเลขาสามารถบันทึก สรุปเรื่อง และมติที่ประชุมเข้าสู่ระบบได้ (เลือกรายการจากหน้าแรกจะสามารถเข้าไปบันทึกได้) ระบบจะทำการส่ง email ไปยังผู้เข้าร่วมทุกคน โดยมีข้อมูลการประชุม และเบอร์โทรติดต่อผู้ประสานงาน และแนบใบบันทึกข้อความการเชิญประชุมไปด้วย เมื่อกดที่ใบบันทึกข้อความเชิญประชุม ระบบจะแสดงใบบันทึกข้อความแบบเต็มให้ตามภาพด้านล่าง

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา เพิ่มให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้าข้อมูลนักศึกษาใหม่ได้จากฐานข้อมูลของระบบทะเบียน และปรับให้ใบรายชื่อที่มีบาร์โค้ดแสดงข้อมูลใหม่ที่นำเข้า สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx

เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา

เพิ่มใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าในระบบทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/login.aspx สำหรับนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/Student_Login.aspx  

ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ mbudget (ภายใน สวส)

ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ mbudget (ภายใน สวส) เพิ่มข้อมูลเจ้าของโครงการ และผู้รับผิดชอบ สามารถเข้าใช้งาได้จาก link http://203.158.144.140/mbudget ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเจ้าของโครงการสามารถทำได้ดังนี้ ขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลผู้รับผิดชอบสามารถทำได้ดังนี้ (ผู้รับผิดชอบใช้สำหรับบอกสถานะของผู้รับผิดชอบในรายการย่อยของโครงการ) เมื่อทำการเพิ่มเจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบสามารถเห็นรายละเอียดในหน้าแรกหลังจาก Login ด้วย

ปรับปรุงระบบ Pay Slip เพิ่มหน้าแสดงรายได้อื่นๆ โดยเชื่อมกับ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP)

ปรับปรุงระบบ Pay Slip เพิ่มหน้าแสดงรายได้อื่นๆ โดยเชื่อมกับ ระบบบัญชี 3 มิติ (ERP) โดยสามารถแสดงรายได้อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าสอน ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ที่มีการจ่ายเงินจากระบบ ERP ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/payslip/ เข้าระบบด้วย RMUTP Passport และเข้าที่เมนูรายได้อื่นๆ ดังภาพด้านล่าง   ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายการแบบแยกหมวดหมู่ได้โดยคลิ๊กที่ลูกษรบนหัวคอลัมน์ดังภาพด้านล่าง

BPM Track : ระบบติดตามงบประมาณ มทร.พระนคร

BPM Track : ระบบติดตามงบประมาณ มทร.พระนคร เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อติดตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนของ มทร.พระนคร ซึ่งเป็นการพัฒนาระยะยาวเพื่อติดตามผลการดำเนินการ และแจ้งเตือนให้ผู้บริหารรับทราบเมื่อใกล้ปิดปีงบประมาณ ระบบนี้พัฒนาขึ้นในเฟสแรก แสดงรายการโครงการต่างๆ ตามผลผลิตและตัวชี้วัดทั้งแสดงสถานะตามไตรมาส สามารถทดสอบเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/bpm_track โดยใช้ RMUTP Passport สำหรับเข้าใช้งาน กรณีที่เข้าใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อ สำนักวิทยบริการฯ (เบอร์โทรภายใน 6760 ) เพื่อขอเปิดใช้งาน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดโครงการได้ที่ เครื่องหมาย + และ – ตามภาพลูกษรด้านล่าง สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้ โดยใช้ RMUTP Passport ในการเข้าใช้งาน แต่จะต้องขอใช้งานจากหน้าผู้ดูแลระบบเสียก่อน

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงระบบทรานสคริปกิจกรรม เพิ่มระบบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพิ่มการสมัครสมาชิก ในเมนูเปิดใช้งานกิจกรรมระบุจำนวนที่เปิดรับและเลือกให้สามารถสมัครสมาชิกได้ หน้าแรกของเว็บแสดงกิจกรรมที่เปิดรับ เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด นักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกด้วยตนเองโดยระบุ E-mail และเบอร์โทรเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้ หน้าแสดงการเข้าร่วมแยกข้อมูลจำนวนผู้สมัคร เปิดรับ และจำนวนที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อนักศึกษา สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้ดูแล (กองพัฒฯ) บันทึกผู้เข้าร่วม ระบบจะสามารถบันทึกการเข้าร่วมให้นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมได้ทันที Step 1 เริ่มจากหน่วยงานดำเนินการเปิดใช้งานกิจกรรม Step 2 นักศึกษาเห็นกิจกรรมที่เปิดรับผ่านหน้าเว็บกิจกรรม Step 3 นักศึกษาสามารถกดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Step 4 กดปุ่มสมัครเข้าร่วม Step 5 นักศึกษากรอกข้อมูลเพื่อให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถติดต่อกลับได้ Step 6 หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมสามารถตรวจสอบจำนวนผู้สมัครได้ใน เมนูลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Step 7 ดูข้อมูลผู้เข้าร่วมทั้งหมด Step 8 ดูข้อมูลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม