Tag: MIS

ปรับปรุงระบบ MIS เชื่อมข้อมูลตรงจาก HRM BPM และ REG

ปรับปรุงระบบ MIS เชื่อมข้อมูลตรงจาก HRM BPM และ REG (ฐานข้อมูลแผนและงบประมาณ ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลทะเบียน) และ แก้ไขข้อผิดพลาดจากการ Update DevExpress ที่ทำให้กราฟไม่แสดงหัวข้อ ของข้อมูล

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS ในส่วนของข้อมูลอาคารและข้อมูลผู้เกษียณอายุ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ mis.rmutp.ac.th ข้อมูลอาคารสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนู อาคาร-ห้อง ข้อมูลผู้เกษียณอายุสามารถเข้าใช้ได้ที่เมนูผู้เกษียณอายุ

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา

ปรับปรุงระบบ MIS เพิ่มรายงานแสดงจำนวนนักศึกษาที่ติด F ในแต่ละรายวิชา โดยคิดจากรายวิชาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ติด F นำมาคิดอัตราส่วนกับจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชานั้นๆ สามารถเข้าใช้งานได้จาก mis.rmutp.ac.th โดยเลือกเมนู นักศึกษาและเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F หรือสามารถเข้าใช้งานได้จากเมนูด้านข้างเลือกเมนู ข้อมูลนักศึกษา และเลือก จำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F เมื่อเข้ามาที่เมนูจำนวนนักศึกษาที่ได้เกรด F ในหน้าแสดงผลจะแสดงปีการศึกษาและภาคการศึกษาให้เลือกดูตามที่ต้องการโดยคลิ้กที่ tab ด้านบนดังภาพ    

ปรุบปรุงเว็บไซต์ MIS

ปรับปรุงเว็บไซต์ MIS Link mis.rmutp.ac.th – ปรุบปรุงข้อมูลผู้บริหารให้ตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย – เพิ่มการเชื่อมต่อข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน เพื่อแสดงข้อมูลนักศึกษา -นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 ดึงจากฐานข้อมูลฝ่ายทะเบียน และเพิ่มกราฟแสดงสถานะภาพของนักศึกษา – ผู้ลาศึกษาต่อ เพิ่มปีปัจจุบันแล้วแต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM – เพิ่มข้อมูลผู้รับทุนปีปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อมูลจาก กบ ซึ่งดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล HRM – เพิ่มข้อมูล FTES ปี 55 – งานวิจัยทั้งหมด ดึงจากฐานข้อมูลงานวิจัยจากระบบ rpm.rmutp.ac.th -ข้อมูลแผนปฏิบัติงาน แก้ไขกราฟทั้งหมด เหลือข้อมูลปีปัจจุบันที่ได้รับมายังไม่ตรง * ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่ดึงจากทะเบียนปีปัจจุบัน แสดงสถานะภาพของนักศึกษาด้วย * แสดงข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2545-2555  

ปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร (MIS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (MIS : Management Information System Rajamangala University of Technology Phra Nakhon) เป็นการพัฒนาระบบต่อยอดจากระบบ ERP HRM และ BPM โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงผ่านระบบดังกล่าว และระบบ MIS นำข้อมูลนั้นมาจัดทำเป็นรายงานเพื่อการบริหารพัฒนางานของมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจากการบันทึกครั้งเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องสูง ซึ่งจะทำให้การพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และสนับสนุนการตัดสินใจได้ตามต้องการสอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนั้นระบบได้มีการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นต้น รายการปรับปรุง ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์โดยออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ทันสมัยและรองรับกับข้อมูลที่จะแสดงในหน้าเว็บเพจ ปรับปรุงเมนูด้านซ้าย ซึ่งจะแยกออกเป็น 6 เมนูหลัก ข้อมูลบุคลากร แสดงข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลนักศึกษา แสดงข้อมูลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลการวิจัย แสดงข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ข้อมูลแผนปฎิบัติงาน แสดงข้อมูลแผนปฏิบิตงานของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ข้อมูลสถิติ แสดงสถิติที่จะช่วยในการติดสินใจโดยเปรียบเทียบข้อมูลทุกๆด้านตั้งแต่บุคลากร นักศึกษา หน่วยงาน แผนและผลต่างๆ […]

รายการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร

รายการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร mis.rmutp.ac.th – เพิ่มข้อมูลหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลครพระนคร – เพิ่มแบบประเมินของการใช้งานระบบสารสนเทศ – สถิติการเข้าใช้งานระบบ – เพิ่มกฏข้อบังคับและความปลอดภัยในการใช้งานระบบ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร – MIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.พระนคร MIS : Management Information System มทร.พระนคร mis.rmutp.ac.th