Get Adobe Flash player

การใช้ PowerShell ในการจัดดาร License บน Microsoft Office 365

จะต้องเตรียมเครื่องด้วยการติดตั้ง Plugin และ Module สำหรับเชื่อมต่อไปยัง Office 365 ดังนี้

  1. Microsoft Online Services Sign-In Assistant for IT Professionals RTW
  2. Azure Active Directory Module for Windows PowerShell (64-bit version)

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิด Azure Active Directory PowerShell ขึ้นมาและใช้คำสั่ง “connect-msolservice” เพื่อเชื่อมต่อไปยังบริการ Office 365 โดยระบบจะแจ้งให้ทำการ Login

ตรวจสอบยอดการใช้งาน License ของหน่วยงานด้วยคำสั่ง “Get-MsolAccountSku”

เมื่อตรวจเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่ง

เมื่อรันคำสั่งแล้วจะใช้เวลาทำงานประมาณครึ่งวัน หรืออาจเร็วกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณ User บน Office 365

DevexPress ต้องการ Set GridView Detail ซึ่งเป็น GridView ลูกให้แสดงสีพื้นหลัง

DevexPress ต้องการ Set GridView Detail ซึ่งเป็น GridView ลูกให้แสดงสีพื้นหลัง เพื่อจะได้ไฮไลทข้อมูลดังภาพ

ให้ไปปรับในส่วนของ GridView ตัวที่ 2 ที่เป็น GridView ลูก ที่จะแสดงเมื่อมีการกดเครื่องหมายจาก GridView ตัวที่ 1 แล้วเพิ่ม OnHtmlRowCreated=”ASPxGridView2_HtmlRowCreated” ลงไป ดังภาพด้านล่าง

หลังจากนั้นในส่วนของ CodeBehide ให้ใส่โค้ดดังนี้

หมายเหตุ Cells[7] ให้ดูว่าคอลัมน์ใน GridView 2 ของเราอยากให้มันแสดงตรงไหนก็ใส่ตัวเลขนั้นลงไป

Operation DU plan

No สิ่งที่ต้องทำ คนรับผิดชอบ Deadline เสร็จสมบูรณ์? Note
1 แต่งตั้งทีมศูนย์นวตกรรม
ซึ่งควรประกอบไปด้วย Project Manager, IT, สื่อสารองค์กร และผู้ประสานงานคณะ
อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
2 Finalize นโยบายขับเคลื่อน อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
3 กำหนดวันในการจัด Digital Day อธิการบดีและผู้บริหาร 12 Jun 2017
4 คิด incentive ที่จะช่วยกระตุ้นและเกิด action ในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
5 แผนการแจกอีเมลให้กับนักศึกษา สวส 12 Jun 2017
6 แผนการกระตุ้นให้อาจารย์และนักศึกษาเข้าใช้ sign in (แจกรางวัลผู้ใช้งานมากสุด) สวส 12 Jun 2017
7 เว็บไซต์เนื้อหาอบรม, วีดีโออบรม สวส 12 Jun 2017 เอาที่มีเบื้องต้น เพราะต้องมีการอัพเดทตลอดอยู่แล้
8 ตารางการอบรม, แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม
รายละเอียดหลักสูตร
สวส 12 Jun 2017
9 Template เว็บไซต์มหาวิทยาลัย สวส 12 Jun 2017
10 แผนสื่อสารโครงการ (project communication plan) กองสื่อสาร 12 Jun 2017 ประชุมคราวหน้าวันที่ 12 มิย ขอแผนคร่าวๆมานำเสนอก่อน
11 Agenda Digital Day ทีมศูนย์นวตกรรม xxx หลังจากได้ทีมศูนย์นวตกรรม
12 จัดตั้งทีม Digital Marketing อธิการบดีและผู้บริหาร, กองสื่อสาร xxx
13 Design pre/post evaluation Digital University Kudosiz 12 Jun 2017

ติดตั้ง Web Essentials for Visual Studio เพื่อให้พิมพ์คำสั่ง html แบบรวดเร็ว

เข้าไปดาวน์โหลดและทำการติดตั้งได้ที่ http://vswebessentials.com/

webessential1

 

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ลองเปิดโปรเจ็คขึ้นมาแล้วลองพิมพ์ code html ดังนี้

table>tr*2>td*5 แล้วกด tab 2 ครั้ง จะได้ table ที่มี 2 row และ 5 column

webessential2

 

การใส่ Placeholder ลงใน Text input

Placeholder คือข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบายที่ใส่ text input เพื่ออธิบายคุณลักษณะของ text หรือ textarea หรือกระทั่งใช้ในการยกตัวอย่างรูปแบบข้อความที่อยากให้ผู้ใช้งานกรอกลงในหน้าเว็บไซต์ เช่น รูปแบบการกรอกอีเมล หรือ ตัวอย่างการกรอก url เพื่อแสดง link website

Code ที่ใช้ :

placeholder=“ตัวอย่างข้อความ”

 

ตัวอย่างการใช้ :

จะแสดงผลได้ดัวตัวอย่าง :

ตัวอย่างเมื่อทำการกรอกข้อมูล :

แสดงให้เห็นว่า เมื่อกำหนด placeholder ให้แก่ text input แล้ว ข้อความหรือคำดังกล่าวจะไปแสดงใน text input ซึ่งข้อความดังกล่าวจะเป็นเพียงตัวอย่าง ไม่ใช่ input จริง ดังนั้น ผู้ใช้งานจะสามารถกรอกข้อมูลทับได้ และหากลบข้อความที่ input เข้าไป ข้อความตัวอย่างก็จะปรากฎอีกครั้ง