Get Adobe Flash player

ประชุม กับ Partner Google

Account Google สามารถจัด OU Group ได้ และสามารถกำหนดได้ว่า OU ไหนสามารถใช้งาน Application ไหนได้บ้าง (partner จะช่วยดู Account เรื่อง Single Sign on)

การตั้งค่าการ Share document สามารถกำหนด public หรือ private เฉพาะ OU ได้

Google Classroom ปฏิทิน ผ่าน email จะสามารถแจ้งเตือนได้ แต่ น.ศ. ต้องลง e-mail บน mobile แล้วเชื่อมข้อมูลเข้า Calendar

 

 

 

การใช้ CSS Border Radius

คำสั่งใน CSS ที่เกี่ยวกับ Border จะใช้จัดการเกี่ยวกับเส้นขอบต่างๆ เช่น ขอบตาราง กรอบล้อมรอบข้อความ กรอบตามค่าเริ่มต้น หากไม่เซตอะไร กรอบนั้นจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก แต่เราก็สามารถปรับแต่งส่วนขอบได้ใหม่เช่นกัน ด้วยคำสั่ง  Border Radius  ที่ใช้สำหรับปรับแต่งให้ขอบของวัตถุให้มีลักษณะโค้งมน ไม่เป็นเหลี่ยมมุม

โค้ด css ที่ใช้ในการปรับแต่ง ใส่ทั้งหมด 3 บรรทัด ดังนี้

-webkit-border-radius:10px;
-moz-border-radius:10px;
border-radius:10px;

ในส่วนค่า px บนตัวคำสั่ง จะเป็นตัวกำหนดค่าความโค้งของขอบ ยิ่งค่าน้อย ขอบจะยิ่งเหลี่ยม ยิ่งค่ามาก ขอบจะยิ่งมน

การ insert data datatable เข้าฐานข้อมูลด้วยวิธีการ Bulk insert

วิธีการ Bulk insert เป็นการ insert ข้อมูลจำนวนมากเข้าฐานข้อมูลภายในครั้งเดียวโดยใช้ระยะเวลาสั้น ในกรณีนี้เป็นการนำข้อมูลจาก datatable เข้าสู่ฐานข้อมูล sql sever

string strConn = “Server=serverName;Database=databaseName;

Persist Security Info=True;User ID=id;Password=password“;

 

using (SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn))
{

conn.Open();
using (SqlBulkCopy bulkCopy = new SqlBulkCopy(conn))
{

bulkCopy.DestinationTableName = “SqlTableName“;

//Table ปลายทางใน database ที่จะ copy มาไว้

// ถ้า datatable มี Structure ไม่เหมือนกับ table ใน database ต้องทำการ mapping column

bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col1“, “dt_col1“);
bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col2“, “dt_col2“);
bulkCopy.ColumnMappings.Add(“db_col3“, “dt_col3“);

// db_col1 = ชื่อ column1 ของ table ใน database
// dt_col1 = ชื่อ column1 ของ datatable

bulkCopy.WriteToServer(datatable);

}

conn.Close();

}

การใช้คำสั่ง Vlookup ในโปรแกรม Excel

คำสั่ง Vlookup (Vertical Lookup) เป็นฟังก์ชั่นใน Excel ที่จัดอยู่ในประเภทการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น เอาไว้หาว่ารหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหามีชื่อว่าอะไร จากตารางอ้างอิงที่เรามีอยู่ เป็นต้น

รูปแบบคำสั่ง    = VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

  • lookup_value = CELL ที่จะนำมาเป็นคีย์ที่ใช้ในการค้นหา
  • table_array = ตารางที่เราสร้างเพื่อใช้ค้นหา
  • col_index_num = Column ที่เราต้องการข้อมูล
  • range_lookup = true หรือ 1 (คีย์ที่ค้นหาสามารถเอาค่าใกล้เคียงได้) , false หรือ 0 (คีย์ที่ค้นหาจะได้ข้อมูลที่ตรงกันเท่านั้น)

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Vlookup ค้นหาชื่อนักศึกษา จากรหัสนักศึกษา

v1-4

จากสูตร = VLOOKUP (lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

ใส่ค่าที่ต้องการค้นหา = vlooup(c2,A2:B149,2,0)

คำอธิบาย

  • c2 คือ คอลัมน์ข้อมูลของรหัสนักศึกษาที่ต้องการค้นหาชื่อ
  • A2:B149 คือ  ขอบเขตข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงถึง
  • 2 คือ ค่าคอลัมน์ (Col Index) ที่ต้องการค้นหา เริ่มนับที่คอลัมน์ซ้ายสุดเป็น 1, ถัดไปทางขวา =2, 3, 4… เพื่อเอาค่าใน Col Index ที่กำหนดกลับมาแสดงค่า ในที่นี้คือเราต้องการค้นหาชื่อนามสกุล นักศึกษา ถ้านับจากคอลัมน์ซ้ายสุด Col Index คือ 2 (ชื่อ-นามสกุล อยู่คอลัมน์ที่ 2)
  • 0 คือ ข้อมูลที่ค้นหาได้จะต้องตรงกันเท่านั้น

การเปลี่ยนสีพื้นหลังตารางทั้งแถวให้กับ gridview

การนำเสนอข้อมูลในตารางเป็นที่นิยมในการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และบางครั้งในการนำเสนอก็มักจะมีการเน้นสีเพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะแถว เช่น ข้อมูลรวม หรือหัวข้อต่างๆ เพื่อให้แถวนั้นๆดูโดดเด่นขึ้นมา ให้ง่ายต่อการสังเกตเห็น หรือบางครั้งก็อาจเพื่อความสวยงามของตาราง ในการเขียนโค้ดเพื่อเปลี่ยนสี row ของ gridview สามารถกระทำได้ดังตัวอย่าง


เริ่มต้น สมมติว่าต้องการเปลี่ยนสีแถวล่างสุดของตารางนี้ให้เป็นสีม่วงอ่อน

km11-2016-1

 

ในไฟล์ .aspx
ให้เติมคำสั่งนี้ลงไปใน gridview

OnHtmlRowPrepared=”ชื่อคำสั่ง

ตัวอย่าง

km11-2016-4

 

ในไฟล์ .cs
เขียนโค้ดดังนี้

protected void ชื่อคำสั่ง (object sender, DevExpress.Web.ASPxGridViewTableRowEventArgs e)

   {

       if (e.RowType != GridViewRowType.Data) return;

       string text = e.GetValue(“ชื่อ colที่จะใช้เช็คค่าเงื่อนไข“).ToString();

       if (เงื่อนไข)

       {

           e.Row.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(ค่าสี);

       }

   }

ตัวอย่าง

km11-2016-3

 

ก็จะเปลี่ยนสีพื้นหลังเฉพาะแถวที่ต้องการได้ผลดังนี้

km11-2016-2